Jeanne

87 tekstów – auto­rem jest Jean­ne.

Są słowa, które pot­ra­fią prze­sunąć góry i skruszyć naj­bar­dziej zmrożony lód. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 17 czerwca 2011, 19:15

Wyob­raźnia oraz sny po­kazują nam to, cze­go nie chce­my zo­baczyć w rzeczywistości. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 21 maja 2011, 16:36

Cza­sami wys­tar­czy ciepłe po­wiet­rze, pro­mienie słońca na swoim ciele, aby oder­wać się od rzeczywistości. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 26 kwietnia 2011, 20:12

Wiedząc, że nie cze­ka na życze­nia ode mnie z moc­no bijącym ser­cem, nieus­tannie za­dając so­bie py­tanie, czy na­piszę, usunęłam każde słowo z wiado­mości, którą chciałam mu wysłać. I co? I świat da­lej is­tnieje, a ja czuję się le­piej, bo po­konałam chwilę słabości, chy­ba już ostatnią. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 9 kwietnia 2011, 16:45

Jes­tem burzą, oceanem sprzeczności. Ser­ce kłóci się z ro­zumem, prag­nienia cieles­ne kłócą się z po­zos­tałymi. Jak długo może to trwać? 

myśl
zebrała 23 fiszki • 25 marca 2011, 15:59

Wy­siadam z ka­ruze­li, a Ty wra­caj i zni­kaj, wra­caj i zni­kaj. Ale ile cza­su mi­nie, kiedy zauważysz, że mnie już tam nie ma? 

myśl
zebrała 22 fiszki • 16 marca 2011, 22:05

Na­wet krótkie zda­nie wys­tar­czy, aby w po­nie­działek wstać z wiel­kim uśmie­chem na us­tach, a świat był bar­dziej kolorowy. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 8 marca 2011, 17:32

Jak długo będziemy to pow­tarzać - nasze pow­ro­ty i odejścia - za­nim zro­zumiemy, że nie wy­maga­my tak wiele, jak nam się te­raz wydaje? 

myśl
zebrała 19 fiszek • 21 lutego 2011, 19:38

Zno­wu sie­dzisz w moich myślach, więc uciekam, ale nie w al­ko­hol, nar­ko­tyki i in­ne używ­ki. Uciekam w twórczość. Za­nurzam się w świecie, który wy­myślam, opi­suję życie bo­haterów.... I za­pomi­nam o To­bie. Na chwilę, ale jest ona dla mnie naj­piękniej­szą i najdłuższą chwilą. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 11 lutego 2011, 18:54

Spi­sywa­nie żalów niewy­powie­dzianych do ad­re­sata jest pew­ne­go rodza­ju psycho­tera­pią. Można pi­sać bez obaw, że po­wie się coś nieod­po­wied­niego, można mówić to, co leży na ser­cu nie bojąc się zra­nić. Można za­dawać pytania, [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 12 fiszek • 7 stycznia 2011, 21:57

Jeanne

Zagubiona w uczuciach, które przelewa do swoich opowiadań. Wrażliwa i ostrożna. Marzycielka i romantyczka. Zagadkowa, tajemnicza przez co irytuje oraz intryguje. Nie lubi, gdy ktoś narzuca jej swoje zdanie.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Jeanne

Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Aktywność